Polityka plików cookies

 • Home
 • /
 • Polityka plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

VOSTER

 1. Administratorem danych osobowych jest Voster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Zarzeczu, ul. Adama Mickiewicza 155, 37-400 Zarzecze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000616090, NIP: 6020133670, REGON: 36289147000000, numer telefonu: 15 870 14 44, adres poczty elektronicznej: voster@voster.pl, numer fax: 15 870 14 85 (dalej jako: „Administrator”).

 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm., dalej jako „ustawa o ochronie danych osobowych”), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm., dalej jako: „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z późn. zm., dalej jako „Prawo telekomunikacyjne”).

 3. Cel przetwarzania danych osobowych, ich zakres oraz odbiorcy danych osobowych są określane w ramach zgody użytkownika lub wynikają z przepisów prawa. Ich doprecyzowanie następuje poprzez działania użytkownika w serwisie oraz w ramach poszczególnych kanałów komunikacji pomiędzy Administratorem a użytkownikiem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do skorzystania z poszczególnych usług Administratora.

 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a ponadto prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

 5. Administrator posiada możliwości techniczne celem komunikacji z użytkownikiem na odległość.

 6. Przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących do celów marketingu bezpośredniego może nastąpić wyłącznie w oparciu o wyrażoną przez użytkownika zgodę.

 7. Administrator zbiera w sposób automatyczny jedynie informacje zawarte w plikach cookies.

 8. Administrator dokłada należytej staranności celem ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 9. Pliki cookies stanowią dane informatyczne obejmujące w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputer, telefon) użytkownika. Pliki cookies są umieszczane przez serwis w komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na stronie internetowej, co pozwala nam zapamiętać komputer użytkownika lub urządzenie.

 10. Dane osobowe gromadzone przez Administratora przy użyciu plików „cookies” są wykorzystywane jedynie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane osobowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 11. Administrator wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

 • stałe – pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez okres wskazany w ich ustawieniach lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika;

 • sesyjne – pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do chwili zakończenia korzystania z serwisu poprzez wylogowanie, opuszczenie strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

 1. Pliki cookies są wykorzystywane w poniższych celach:

 • wykorzystywania zebranych informacji jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem,

 • optymalizacji serwisu,

 • tworzenia analiz oraz statystyk, których wyniki pozwalają na uzyskanie danych o sposobie korzystania z serwisu, preferencjach użytkowników,

 • dopasowywanie zawartości serwisu do preferencji użytkowników,

 • przechowywania informacji o zalogowanych użytkownikach,

 • stosowania oprogramowania WordPress celem zapamiętywania ustawień panelu administracyjnego,

 • tworzenia przez Google Analytics statystyk serwisu, w tym celem analizy oglądalności serwisu oraz umożliwienia przeanalizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu.

 1. Większość przeglądarek internetowych zawiera domyślne ustawienia o przechowywaniu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies mogą zostać wyłączone lub może zostać wprowadzona zmiana ustawień polegająca na każdorazowym informowaniu użytkownika o umieszczeniu plików cookies w urządzeniu końcowym, poprzez zmianę przez użytkownika ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację stosowanych przez Administratora plików cookies. Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie serwisu Administratora. Akceptacja plików cookies oznacza wyrażenie zgody na ich stosowanie przez serwis.

 2. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 4. Administrator prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, które zapewniają ich ochronę.

 5. Użytkownik ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej, elektronicznej oraz fax, a ponadto telefonicznie, przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych na wstępie niniejszej polityki.

 6. Administrator ma prawo zmiany niniejszej polityki prywatności m.in. z powodu zmiany obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz regulujących prawa konsumentów, a ponadto w sytuacji wdrażania lub zmiany stosowanych przez Administratora rozwiązań technicznych lub technologicznych, w tym spowodowanych postępem w dziedzinie technologii internetowej. Administrator będzie informował o zmianach poprzez zamieszczanie w serwisie zmienionej wersji polityki.

 7. Niniejsza polityka dotyczy jedynie serwisu Administratora. W przypadku korzystania z innego serwisu, zaleca się zapoznanie z polityką prywatności tam obowiązującą.

 8. Niniejsza wersja polityki obowiązuje od dnia 01.09.2017 r.